Dlaczego My?

Zabawy edukacyjne i rozwojowe

Nasi opiekunowie każdego dnia zapewniają podopiecznym nowe atrakcje i stymulują prawidłowy rozwój dzięki dużej ilości zabaw edukacyjnych i rozwojowych.

Współpraca z rodzicami w żłobku Radosna Kraina

Rodzina i żłobek są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. To one są odpowiedzialne za wprowadzanie go w świat ludzi dorosłych i uczenie sztuki życia. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie.

 

Współpraca opiekunek z rodzicami stanowi jeden z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania żłobka i rodziny. Warunkuje harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, wpływa zarówno na ich postępy w edukacji jak i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia się opiekunek i rodziców jako osób odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój najmłodszych.

Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami to jeden z istotnych czynników osiągania przez placówkę i opiekunki dobrych wyników wychowania. Sposób organizowania tej współpracy, jej charakter, udział rodziców w życiu żłobka zależy w dużej mierze od środowiska, w którym mieści się żłobek. Środowisko i jego potrzeby powinny wyznaczać opiekunce kierunki działań najbardziej korzystne dla dzieci, rodziców i placówki żłobkowej.

          Nadrzędnym celem tego planu jest zachęcanie rodziców do współpracy w atmosferze zrozumienia i sympatii oraz postrzeganie ich jako cennych partnerów w doskonaleniu działań wychowawczych.

Cel ogólny:

 1. Wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy ze żłobkiem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.
 2. Realizacja innowacji pedagogicznej „Akademia sukcesu”- program współpracy z rodzicami

Cele szczegółowe :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo-  opiekuńczych i dydaktycznych  żłobka i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a opiekunkami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci.
 • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz żłobka.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w żłobku.
 • Współudział opiekunek i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych
 • Poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania placówki oraz oczekiwań względem żłobka.

Lp.

Zadania

 

Sposób realizacji

1.

Poznanie dzieci i ich środowiska

 1. Przeprowadzanie wywiadów i rozmów w celu oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych;

 

 

 1. Rozmowy indywidualne, konsultacje, odbywane z inicjatywy opiekunek i rodziców: dzielenie się osiągnięciami i niepowodzeniami dziecka, bieżące informacje z życia grupy i o dziecku, rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;

 

 1. Uzyskanie zgody rodziców na:

-          odbiór dzieci ze żłobka;

-          wyjazdy i spacery organizowane po najbliższej okolicy;

-          umieszczanie zdjęć dzieci na stronie WWW;

 

2.

Zachęcanie rodziców do współdziałania

 1. Opracowanie planu współpracy żłobka z rodzicami i przedstawienie rodzicom na zebraniu.

 

 

 1. Zapoznanie rodziców z dokumentacją żłobka:

-Statut Żłobka

- Koncepcja Pracy

- Procedury bezpieczeństwa,

- Program wychowawczy.

 Wprowadzanie w tej dokumentacji  zmian, z inicjatywy rodziców.

 

 

 1. Systematyczne prowadzenie kącików grupowych: aktualizowanie prac plastycznych dzieci, prezentacja zamierzeń dydaktyczno- opiekuńczych i  wychowawczych, nauczanych  piosenek, wierszy

 

 

 1. Prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców:

umieszczanie informacji o uroczystościach i planowanych wycieczkach, wywieszanie artykułów dotyczących zdrowia, wychowania i rozwoju, podziękowań za współpracę.

 

 1. Zachęcenie do systematycznego odwiedzania strony WWW żłobka.

 

 1.  Udział rodziców w organizacji  planowanych konkursów, uroczystości, teatrzyków, wycieczek.

 

 1. „ Rodzic w roli eksperta”- prowadzenie przez rodziców zajęć dotyczących jego pracy, zawodu który wykonuje.

 

 

 

 

 1. Pozyskiwanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań rodziców oraz poznanie opinii na temat  funkcjonowania placówki, poprzez  różnorodne formy kontaktów z rodzicami: wywiad, ankieta, skrzynka kontaktowa.

3.

Zachęcanie rodziców do udziału w uroczystościach przedszkolnymi, zajęciach otwartych, spotkaniach grupowymi.

 1. Zapraszanie rodziców na okolicznościowe uroczystości ogólno- żłobkowe i grupowe; wspólna zabawa.

 

 1.  Wykonywanie indywidualnych zaproszeń.

 

 1.  Organizowanie zebrań, zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców oraz dni otwartych w żłobku,

 

 1. Organizacja festynu rodzinnego „Święto Rodziny”.

 

 

 1. Zachęcanie rodziców do czytania w żłobku dzieciom bajek w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.

 

 1. Udział rodziców i dzieci w dniach adaptacyjnych

 

 1. Udział rodziców w  akcjach charytatywnych: Szlachetna Paczka, Góra Grosza, itp.

4.

Pedagogizacja rodziców.

 1. Popularyzacja czytelnictwa pedagogicznego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rodziców; kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań dla dzieci.

 

 1. Informowanie rodziców o kierunkach pracy żłobka i zamierzeniach wychowawczo- opiekuńczo- dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym oraz realizowanych przez opiekunki w każdym miesiącu.

 

 

 1. Zapoznanie rodziców z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka.

 

 1. Organizacja spotkań grupowych– rozmowy dotyczące osiągnięć dzieci, problemów wychowawczych i innych wynikających z inicjatywy i zainteresowań rodziców.

 

 1. Prowadzenie rozmów indywidualnych dotyczących funkcjonowania dziecka w grupie i jego osiągnięć.

 

 1. Organizacja warsztatów dla rodziców.

 

 1. Prowadzenie gazetki dla rodziców i dzieci.